Marketing tradycyjny

W tradycyjnym marketingu, czynnikami decydującymi o sukcesie są reguły 4P bądź 7P (dla usług), opisane przez McCarthy'ego. Koncepcje te opierają się na  współzależnych elementach, którymi są:

  • Produkt (ang. product) – podmiot zajmującą określoną część rynku, stworzony z wykorzystaniem konkretnych technologii, posiadający swój cykl życia oraz odpowiadający na istniejący popyt. W procesie decyzyjnym klienci oprócz ceny biorą pod uwagę jakość, markę, opakowanie, gwarancję, jak jest postrzegany przez innych konsumentów i czy zaspakaja ich potrzeby.
  • Cena (ang. price) – jeden z głównych czynników determinujących dostępność produktu dla poszczególnych grup potencjalnych klientów. Cena nie jest jednoznacznym wyznacznikiem wartości produktu. Zależnie od strategii przez zabiegi takie jak podnoszenie czy obniżanie ceny, można osiągnąć konkretne cele, nie ponosząc strat a zyskując wartości niematerialne.
  • Dystrybucja (ang. place) – zajmuje się sposobem zamieszczenia danego produktu bądź usługi na rynku. Dystrybucja to także kanały dystrybucyjne, czyli układy wzajemnych relacji wszystkich organizacji zaangażowanych w proces sprzedaży towaru bądź usługi ich odbiorcom. W zależności od wielkości sieci dystrybucji produkt może wchodzić na nowe rynki lub stawać się niepopularny z powodu długiego czasu oczekiwania.
  • Promocja (ang. promotion) – szereg zabiegów wizerunkowo-informacyjnych którego celem może być wypromowanie marki lub produktu, dotarcie do nowych grup potencjalnych klientów lub klientów konkurencji, wytworzenie więzi między firmą a klientem przez oddziaływanie na otoczenie.

I dodatkowe elementy dla usług:

  • Ludzie( ang. people) – kwalifikacje, zaangażowanie oraz nastawienie osób związanych z firmą. Pracownicy są jednym z nośników informacji o firmie i ich produktach, dlatego należy dbać by w ich oczach produkty i działania firmy były przejrzyste, uczciwe i miały na uwadze klienta.
  • Proces(ang. process) - czyli cała ścieżka pozyskania i obsługi  klienta od momentu zainteresowania usługą, przez informację, zamówienie , sprzedaż aż po obsługę  posprzedażową i późniejsze relacje z klientem.
  • Świadectwo materialne (ang. physical evidence) -  są to wszystkie wizualne i materialne dowody świadczące o zaangażowaniu firmy w wywieranie pozytywnego wrażenia na klientach np. wygląd budynku, samochodów, logo, wyposażenie firmy itd.